1. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng:

Đội An ninh hàng không là đơn vị thuộc Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm 03 tổ: Tổ An ninh soi chiếu, Tổ An ninh kiểm soát, Tổ An ninh khẩn nguy – PCCC, có chức năng: Tổ chức, thực hiện và tham mưu cho Giám đốc các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: An ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và một số nhiệm vụ được giao khác do Giám đốc phân công.

 Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các quy định của Cục hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Cảng hàng không Thọ Xuân về công tác an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

- Lập kế hoạch huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại Cảng hàng không.

- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị, tài sản, công cụ thuộc quyền quản lý trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Báo cáo tình trạng hỏng hóc, sự cố bất thường của các trang thiết bị, tài sản, công cụ được giao quản lý, sử dụng; đề xuất các biện pháp khắc phục, sửa chữa trình Giám đốc.

- Quản lý các tổ: Tổ An ninh soi chiếu, Tổ An ninh kiểm soát, Tổ An ninh khẩn nguy – PCCC; sử dụng có hiệu quả lao động, trang thiết bị, phương tiện, tài sản, công cụ phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

- Cất giữ, bảo dưỡng, sử dụng và giao nhận hàng ngày vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

- Cất giữ, quản lý, bảo quản các dụng cụ được cấp phát theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao