Thông tin chung:

Chức năng:

  Văn phòng Cảng là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Ban giám đốc, gồm các lĩnh vực: Tài chính – Kế toán; Hành chính; Đầu tư – Xây dựng; Phát triển thị trường và kinh doanh dịch vụ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Quản lý chất lượng; Quản lý nhân sự, tiền lương; Chế độ bảo hiểm; an toàn vệ sinh lao động; Đào tạo, huấn luyện; Công tác văn thư, tổ chức hành chính; Lễ tân, đối ngoại; Công tác an toàn và kiểm soát chất lượng.

Nhiệm vụ :

Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

- Xây dựng, triển khai và theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch lao động, định biên lao động, chế độ tiền lương, thu nhập và các chế độ khác liên quan đến người lao động.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản, hệ thống cơ sở hạ tầng của đơn vị.

- Lập các dự án đầu tư của Cảng hàng không Thọ Xuân, xây dựng kế hoạch mua sắm, đầu tư trang thiết bị, vật tư, công cụ, theo đúng quy chế phân cấp của Tổng công ty và quy định của Nhà nước.

- Xây dựng các văn bản hành chính phục vụ công tác quản lý của Cảng hàng không Thọ Xuân, ban hành các văn bản thông báo, ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và của Tổng công ty.

- Lập kế hoạch đào tạo - huấn luyện và tổ chức thực hiện theo đúng quy chế của Tổng công ty.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

- Tiếp nhận các văn bản hành chính phục vụ công tác của Cảng hàng không Thọ Xuân, truyền đạt các thông báo, ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc trong công tác đối ngoại của đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý chặt chẽ vật tư, tiền vốn, trang thiết bị, phương tiện, tài sản, công cụ dụng cụ được giao.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật theo đúng qui định của Tổng công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Thu thập, tổng hợp thông tin các kết quả hoạt động từ các Đội, Tổ và các đơn vị liên quan để báo cáo Ban Giám đốc, Tổng công ty theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch, giải pháp khai thác thị trường, phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Cảng hàng không Thọ Xuân, trình Giám đốc và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức, tham mưu cho Ban giám đốc việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn và kiểm soát chất lượng theo nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao.