Thông tin chung:

Chức năng:

  - Đội Kỹ thuật là bộ phận thực hiện cung ứng các dịch vụ khai thác các trang thiết bị kỹ thuật hàng không, các trang thiết bị phục vụ mặt đất và các trang thiết bị nhà ga tại Cảng hàng không. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân về các lĩnh vực khai thác, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị mới, hệ thống trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật. Đảm bảo an toàn cho các chuyến bay hạ cất cánh và phục vụ tốt hành khách qua Cảng.

  - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

Nhiệm vụ:

  - Xây dựng các quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, trình Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phê duyệt.

  - Cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động khai thác bay: ILS/DME, ALS.

  - Thực hiện công việc giám sát các hạng mục kỹ thuật có liên quan của các công trình thi công tại Cảng hàng không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

  - Tổng hợp, thống kê, lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan đến từng thiết bị, nhằm phục vụ cho công tác đánh giá hiệu quả khai thác đối với trang thiết bị hoạt động tại Cảng HK Thọ Xuân.

  - Vận hành các trang thiết bị hàng không, thiết bị phục vụ mặt đất, thiết bị điện nước, điện tử hoạt động đúng quy trình, quy định, đáp ứng phục vụ tốt cho hoạt động bay tại Cảng HK Thọ Xuân.

  - Thực hiện các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất tại sân đậu tàu bay bao gồm: phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý, xe thang hành khách, xe nâng, xe băng chuyền hành lý hàng hoá, xe cấp điện tàu bay tại Cảng HK Thọ Xuân.

   - Cung ứng các dịch vụ vận chuyển hành khách đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

  - Thực hiện đúng quy trình vận hành kỹ thuật của các loại xe; đảm bảo phương tiện xe phục vụ công vụ, công tác chung của Cảng.

  - Thường xuyên theo dõi, báo cáo định kỳ và đột xuất tình trạng và hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị kỹ thuật liên quan nhằm tư vấn với Giám đốc các biện pháp khắc phục, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật.

  - Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số trang thiết bị kỹ thuật của Cảng.

  - Phối hợp với các đơn vị có kỹ thuật chuyên nghiệp để thực hiện sửa chữa lớn hoặc những thiết bị đặc chủng.

  - Lập, cập nhật, triển khai kế hoạch bay mùa, kế hoạch bay ngày đến các đơn vị có liên quan.

  - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao.